Wyniki przetargu ZP/071/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/071/2018.

 

Pełna treść zawiadomienia.

Przywrócono dostawy ciepła przy ul. Mazurskiej

Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej na ul. Mazurskiej została usunięta i o 15.20 przywrócono dostawy ciepła dla mieszkańców ulic:

  • Łęczycka 22–32 (parzyste),
  • Mazurska 9–13 (nieparzyste) oraz 2–10 (parzyste)
  • Warszawska 1–7 (nieparzyste), 21, 28–48 (parzyste)
  • Mazowiecka 22

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/071/2018)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/071/2018).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1. W ramach projektu, w miejsce 0,6 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN400 powstanie 0,6 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN400.

 

Ww. robota budowlana jest ujęta w pkt. 7 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16-00.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/